Underteckningsprotokoll för AKTA, TS och TIM-AKA

Nummer: 8/2020

 

Parterna har undertecknat avtal inom AKTA, TS och TIM-AKA. Ett avtalsförslag för UKTA behandlas mellan parterna som bäst.

Med detta cirkulär bifogas respektive underteckningsprotokoll.  Närmare information och anvisningar kring ändringarna i avtalen kommer att publiceras efter att avtalsparterna gemensamt behandlat skrivningarna.

Allmänt om avtalsuppgörelserna för AKTA, TS och TIM-AKA

- Avtalen är i kraft 1.5.2020–31.3.2022

- Avtalet innehåller inte några retroaktiva åtaganden/skyldigheter för arbetsgivaren förutom de lönejusteringar som gäller från 1.10.2020

- De förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gäller till söndag 1.11.2020.

Avtalen följer en allmän linje bestående av:

- Allmän lönejustering 1,22 procent den 1.10.2020

- Allmän lönejustering 1 procent den 1.2.2020 (korrigerat till 1.2.2021 den 26.10.2020 se cirkulär 9/2020)

- Lokaljusteringspott 0,8 procent den 1.4.2020 (korrigerat till 1.4.2021 den 26.10.2020 se cirkulär 9/2020)

- Partena har också avtalat om övriga materiella ändringar.

Allmänt om förkortningen av den ordinarie arbetstiden från 2 november 2020

- Förkortningen gäller från måndag 2 november eller från ingången av den arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. Fram till dess iakttas bestämmelserna om ordinarie arbetstid i respektive avtal för 2018–2019.

- Arbetstiden ändras genom att den ordinarie arbetstiden förkortas, den uppgiftsrelaterades lön ändras inte på grund av detta.

- Den ordinarie arbetstiden förkortas oberoende om det i arbetsavtalet avtalats om ett timantal eller en deltidsprocent.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Bilagor

Publicerad 23.10.2020
Uppdaterad 26.10.2020