Ändring i arbets- och tjänstekollektivavtalet om en engångspott

Nummer: 7/2020

I samband med förhandlingarna om de kommunala kollektivavtalen 2018–2019 kom parterna också överens om en engångspott. Betalningen av engångspotten förutsatte att anställningsförhållandet fortgått under en viss period hösten 2018 och att den anställde under samma period hade minst en dag med lön.

I riket har jämställdhetsombudsmannen i mars 2020 gett ett utlåtande om huruvida villkoret om en dag med lön strider mot jämställdhetslagen. Enligt jämställdhetsombudsmannens utlåtande är engångspotten diskriminerande för dem som haft moderskaps-, föräldra- eller vårdledigt.

KAD och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har genom ett arbets- och tjänstekollektivavtal 3.7.2020 gjort en ändring i arbets- och tjänstekollektivavtalet om engångspotten.

Engångspotten betalas också till moderskaps-, föräldra- och vårdlediga anställda vars anställningsförhållande hos arbetsgivaren pågått utan avbrott 3.9–18.11.2018, även om villkoret om en dag med lön inte uppfyllts. Engångspotten betalas retroaktivt till dessa anställda beräknad på den ordinarie lönen för november 2018. Dröjsmålsränta betalas inte.

Exempel:

En arbetstagare har haft vårdledigt 3.9–18.11.2018. Engångspotten betalas, trots att arbetstagaren inte haft en enda dag med lön under perioden.

De övriga villkoren och tillämpningsanvisningarna för engångspotten gäller fortfarande.

Engångspotten betalas i samband med den första möjliga lönebetalningen.

Kommunerna och kommunalförbunden ombeds utan dröjsmål kontrollera vilka anställda som omfattas av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet och betala engångspotten till dem.

TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL:

Ändring i de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen 2018–2019 om grunderna för och betalning av en lokal resultatbaserad engångspott

Med stöd av jämställdhetsombudsmannens utlåtande TAS/408/2018 från mars 2020 ändras följande avtalsvillkor (observera att utlåtandet har det felaktiga datumet 10.3.2019):

Engångspotten betalas inte om den anställde inte har en enda dag med lön under denna period.

Det nya avtalsvillkoret:

Engångspotten betalas inte om den anställde inte har en enda dag med lön under denna period. Engångspotten betalas dock till anställda som haft moderskaps-, föräldra- eller vårdledigt under hela eller en del av perioden 3.9–18.11.2018.

Liksom för övriga anställda beräknas engångspotten på den ordinarie lönen för november 2018.

För att engångspotten ska betalas måste de övriga villkoren i arbets- och tjänstekollektivavtalet 16.8.2018 uppfyllas. Dröjsmålsränta betalas inte. Engångspotten betalas på den första möjliga lönebetalningsdagen.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Publicerad 3.7.2020
Uppdaterad 3.7.2020