Korrigeringar

Nummer: 11/2010

Cirkulär 11/2010

Korrigeringar för AKTA och UKTA.

Följande korrigeringar skall noteras:

AKTA
I kapitel V/Tjänste-,arbets-, samt familjeledighet § 8 mom.2 sid. 122 finns en felaktig hänvisning. Mom.2 skall lyda enligt följande: "På lön under moderskapsledighet tillämpas § 2 mom.5."

UKTA
I skolledaravtalet Del D - Bilaga II § 5 sid 90 "Outtagen semester vid övergång till detta avtal" finns en felaktig hänvisning. I nämnda § hänvisas till UKTA Allmän del kapitel IV § 29-31. Den rätta hänvisningen är UKTA Allmän del kapitel IV § 33 -36

Del B - Bilaga till grundskolan - Tjänsteinnehavarnas arbetstid §22 mom.2 " För större projektarbeten som lärartjänsteinnehavaren förordnas av att utföra betalas i enlighet med lönebilagan". Ersättningen i lönebilagan har fallit bort och skall vara 19,10 €/timme från och med 1.5.2010.

Crikuläret som pdf

Publicerad 16.12.2010
Uppdaterad 29.11.2018