Löner för timanställda 1_september_2008

Nummer: 14/2008

Cirkulär 14 /2008

Lönen justeras för timanställda enligt det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) från 1 september 2008.

I enlighet med § 2 i underteckningsprotokollet för det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) höjs lönerna den 1 september 2008, eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum, med en allmän förhöjning på 2,4 procent. Kostnadseffekten kan avvika något beroende på hur personalstrukturen ser ut.

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms från 1 september 2008 enligt följande:  

Lönegrupp Euro/timme
I  A 11,69–13,24
I  B 10,49–12,34
I  C 9,76–11,07
II  A 9,47–10,32
II  B 9,33–9,91
III   9,21–9,61
IV   8,57
O   8,81

 

Den övre gränsen i skalan för timlönerna har höjts mer än den nedre gränsen. Lönerna för arbetstagare under 18 år 8,00 – 8,22 euro/timme. Den individuella grundlönen höjs med 0,19 cent/timme. De individuella grundtimlönerna höjs enligt följande:

 Lönegrupp  Euro/timme
 I  A 0,28
 I  B  0,25
 I  C  0,23
 II  A  0,22
 II  B  0,22
 III    0,22
 IV    0,20
 O    0,21

 

Om grundlönen för en arbetstagare efter förhöjningen av den individuella grundtimlönen i en av dessa lönegrupper understiger löneskalans undre gräns, ska grundtimlönen höjas så att den motsvarar minst den undre gräns som nämns i tabellen

Arbetserfarenhetstilläg

Arbetserfarenhetstillägget höjs från 1 september 2008 så att tillägget efter två års anställning är 0,47 euro, efter fyra års anställning 0,94 euro och efter sju års anställning 1,42 euro.

Individuellt tillägg

Det individuella tillägget höjs från 1 september 2008 med 2,5 procent, dock minst med 1 cent.

Arbetsmiljötillägg

Arbetsmiljötillägget höjs med i genomsnitt med 1,5 procent. Efter förhöjningen kan arbetsmiljötillägget uppgå till högst 2,59 euro/timme.

Ackordlöner

Följande ackordlöner gäller från 1 september 2008:

 Nivå  Akkordlöner
 I  14,44–17,90
 II  12,95–15,98
 III  12,42–14,57
 IV  11,87–13,87
 V  11,02–12,87
 VI  10,08–11,72

Justering av medeltiminkomsten

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de medeltiminkomster enligt § 35 mom.1 i kollektivavtalet som baserar sig på kvartalsvisa uträkningar:

De medeltiminkomster som räknats ut på IV kvartalet år 2007 och I och II kvartalet  år 2008 höjs med 2,4 procent. De medeltiminkomster som räknats ut på III kvartalet år 2008 höjs med 1,6 procent. De höjda medeltiminkomsterna iakttas från den dag den ovan nämnda allmänna förhöjningen trätt i kraft.

Publicerad 28.9.2008
Uppdaterad 29.11.2018