Kollektivavtalet för teknisk personal

Nummer: 5/2008

Cirkulär 5 /2008

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2007—2009 (TS-07) är nu klart.

Under avtalsperioden ska en arbetsgrupp tillsättas för att göra en jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom landskapsförvaltningen och den kommunala sektorn för likartade arbetsuppgifter. Arbetsgruppen bör även komma med ett förslag hur eventuella skillnader i lönesättningen och övriga anställningsvillkor ska åtgärdas.

Avtalsparterna skall även följa med arbetet i den finländska arbetsgruppen inom TS-avtalsområde.

Löneförhöjningar

Löneförhöjningarna och tidpunkterna för dem framgår av det bifogade underteckningsprotokollet. Den lokala justeringspotten på 0,5 procent som framgår av § 3 i underteckningsprotokollet används 1 mars 2008 på det sätt som avtalsparterna inom TS-07 kommer överens om senast 1 maj 2008 och den lokala justeringspotten på 0,3 procent som används 1 maj 2009 fördelas på det sätt som avtalsparterna inom TS -07 kommer över-ens om senast 15 december 2008.

Justeringspotten om främjande av likalön anges i § 6 i underteckningsprotokollet.

En kommun eller ett kommunalförbund kan i samband med fördelningen av de lokala justeringspotterna sammanslå AKTAss och TS´ justeringspotter om det i kommunen/kommunalförbundet finns tre eller färre anställda som omfattas av TS- avtalet.

Textändringarna är relativt få i TS-07. Det trycks därför trycks ny upplaga utan TS-05 gäller med de avtalsändringar som framgår av bilagan till detta cirkulär.

De åländska avvikelser sänds ut vid ett senare tillfälle (inga förändringar jämfört med TS-05).

Avtalet gäller 1 oktober 2007—31 januari 2010. Läs mer om TS-07 i underteckningsprotokollet och avtalsändringarna.

Publicerad 21.1.2008
Uppdaterad 24.8.2020