Löner för timanställda 1 mars 2008

Nummer: 11/2008

Cirkulär 11 /2008

De timanställdas löner justeras från den 1 mars 2008. Enligt § 3 och 6 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) används från 1 mars, eller vid ingången av den löneutbetalningsperiod som börjar närmast detta datum, en lokal justeringspott på 0,5 procent av lönesumman inom avtalsområdet och dessutom en likalönspott på 0,2 procent av lönesumman inom avtalsområdet.

Lokal justeringspott 1 mars 2008

En lokal justeringspott på 0,6 procent har avtalats. Justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare. Potten används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stöder omorganiseringar av funktionerna och uppgifterna.

Justeringspotten riktas till de enheter som har förbättrat verksamhetens kvalitet och effektivitet genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter. När beslut fattas om justeringspotten ska man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning ska stå i rätt förhållande till de underställdas löner.

Användningen av den lokala justeringspotten

Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationen förhandlar om hur den lokala justeringspotten ska användas. Avsikten är att ge personalen faktiska möjligheter att påverka och att i mån av möjlighet eftersträva konsensus genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Parterna förhandlar om hur justeringspotten ska användas vid höjning av grundlöner och ackordlöner samt storleken på den pott som används för individuella tillägg. Ett protokoll upprättas vid förhandlingarna där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar ska framgå.

Om det inte går att nå konsensus beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller kommunalförbundet hur justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg eller för motsvarande höjningar.

Om den kommunala arbetsgivaren inte har sammankallat parterna för lokala förhandlingar vid fördelningen av den lokala justeringspotten och om arbetstagarparten inte i efterhand godkänner arbetsgivarens ensidiga beslut om fördelningen ska potten fördelas som en allmän förhöjning till alla anställda i kommunen.

Likalönspott 1 mars 2008

Likalönspotten fördelas inte lokalt, utan används för höjning av de individuella grundtimlönerna i lönegrupperna IC, II A OCH II B. Där finns det proportionellt flest utbildade kvinnor. De individuella grundtimlönerna höjs 1 mars 2008 enligt följande:

IC 3 cent/timme
IIA 3 cent/timme
IIB 4 cent/timme

Om en sådan användning av potten inte anses främja lönernas konkurrenskraft eller eliminera omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor i enlighet med protokollet om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas konkurrenskraft (cirkulär 6/2008 ), kan den lokala justeringspotten också användas till att främja likalöner.

Ackordlöner

Ackordlöner och ackord som står utanför lönesättningen höjs i genomsnitt med 0,7 procent . Löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn höjs inte. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 i TIM_AKA höjs med 0,7 procent.

Inkomstmål, euro /timme från 1 mars 2008

1 mars 2008
Nivå I 14,09 - 17,46
Nivå II 12,63 - 15,59
Nivå III 12,12 - 14,21
Nivå IV 11,58 - 13,53
Nivå V 10,75 - 12,56
Nivå VI 9,83 - 11,43

Publicerad 18.2.2008
Uppdaterad 29.11.2018