AKTA - Lokal pott för lönejustering 1 mars 2008

Nummer: 9/2008

Cirkulär 9 /2008

Den lokala justeringspotten är 0,5 procent av lönesumman för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Potten används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna. Den används också för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stödjer omorganiseringar.

Justeringspotten riktas till de enheter som har förbättrat verksamhetens kvalitet och effektivitet genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter. När beslut fattas om potten ska man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning ska stå i rätt förhållande till medarbetarnas löner. Potten används för justering av de uppgiftsrelaterade lönerna och för betalning av individuella tillägg.

Användningen av den lokala justeringspotten

Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationen förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Avsikten är att i förhandlingarna ge personalen faktiska möjligheter att påverka och att i mån av möjlighet eftersträva enighet genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Parterna förhandlar om: användningen av justeringspotten för de ändamål som nämns i § 3, justeringen av de uppgiftsrelaterade lönerna utifrån arbetsvärdering och storleken på den pott som används för individuella tillägg. Ett protokoll skrivs över förhandlingarna där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar ska framgå. Om parterna inte kan enas beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller kommunalförbundet hur justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg eller motsvarande höjningar.

Om den kommunala arbetsgivaren inte har sammankallat parterna för lokala förhandlingar vid fördelningen av den lokala justeringspotten och om arbetstagarparten inte i efterhand godkänner arbetsgivarens ensidiga beslut om fördelningen, ska potten fördelas som en allmän förhöjning till alla anställda i kommunen.

En kommun eller ett kommunalförbund kan i samband med fördelningen av de lokala justeringspotterna slå ihop AKTAs och TS´ justeringspotter om det i kommunen/kommunalförbundet finns tre eller färre anställda som omfattas av TS-avtalet.

Publicerad 26.2.2008
Uppdaterad 24.8.2020