Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011

Nummer: 2/2010

Cirkulär 2 /2010

Giltighetstiden för det nya AKTA avtalet är 1.2.2010-31.12.2011.

Som bilaga till detta cirkulär sänds för kännedom underteckningsprotokollet (Bilaga I), Justeringspott för främjande av likalön (Bilaga II), lönesättningsbilagan för hela avtalsperioden (Bilaga III) samt de ändrade avtalsbestämmelserna i AKTA(Bilaga IV). Cirkuläret har behandlats i samråd med huvudavtalsparterna

Giltighetstid

Det nya avtalet gäller 1.2.2010 - 31.12.2011.

Kostnadseffekt

Avtalsändringarna höjer arbetskraftskostnader under 2010 med i genomsnitt 0,82% inom AKTA-avtalsområde. Kostnaderna för de avtalsenliga förhöjningarna år 2010 varierar i olika kommuner och kommunalförbund beroende på personalstrukturen och lönenivån.

Löneförhöjningar år 2010

1.5.2010 fördelas en justeringspott för främjande av likalön. Effekten är ca 0,9 % på årsbasis. Avsikten med likalönpotten är att främja lönernas konkurrenskraft i kvinnodominerade verksamhetsområden och att eliminera omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män. Justeringspotten har fördelats på central nivå i enlighet med bilaga II. För anställda utanför lönesättning höjs de uppgiftsrelaterade eller därmed jämförbara lönerna genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 % . 1.8.2010 justeras tjänstemännens och arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,7 %. De nedre gränserna i respektive lönesättningspunkt framgår av lönesättningsbilagan (Bilaga III)

Löneförhöjningar år 2011

1.3.2011 justeras tjänstemännens och arbetstagarnas löner genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 1,2 %. De nedre gränserna i respektive lönesättningspunkt framgår av lönesättningsbilagan (Bilaga III)

Materiella ändringar i AKTA

Avtalsändringar och tillämpningen av dem behandlas i bilaga IV

Ben-Erik Alm
Avtalschef

Bilagor:

Underteckningsprotokoll till AKTA
Fördelning av justeringspott för främjande av likalön
Lönesättningsbilagor för hela avtalsperioden
Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA

Cirkuläret som pdf

 

Publicerad 12.4.2010
Uppdaterad 21.8.2020