Cirkulär

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands kommunförbund.

Ändring i arbets- och tjänstekollektivavtalet om en engångspott

Nummer: 7/2020
Publicerad: 03.07.2020
I samband med förhandlingarna om de kommunala kollektivavtalen 2018–2019 kom parterna också överens om en engångspott

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2020
Publicerad: 16.06.2020
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraf

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 4/2020
Publicerad: 12.06.2020
I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtal

Nyttiga länkar under undantagsförhållandet

Nummer: 3/2020
Publicerad: 26.03.2020
Under rådande omständigheter har flertalet anställningsfrågor uppstått.

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2020

Nummer: 2/2020
Publicerad: 23.01.2020
Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetsko

Cirkulärlista för 2019

Nummer: 1/2020
Publicerad: 20.01.2020
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2019 bifogas för kännedom.
 

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn

Nummer: 15/2019
Publicerad: 30.12.2019
I underteckningsprotokollen till de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för avtalsperioden 2018-2019 har pa

Cirkulär till kännedom - Godkänd facklig utbildning 2020

Nummer: 14/2019
Publicerad: 30.12.2019
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

Ny webbsida

Nummer: 13/2019
Publicerad: 05.12.2019
Ålands kommunförbund har tagit i bruk en ny webbsida, https://www.kommunforbundet.ax
Detta innebär att även de delar som tillhör Kommunala avtalsdelegationen kommer övergå till det nya formatet.
Sidan och sökvägarna kommer att se litet annorlunda ut men materialet, också tidigare publicerat, ska vara det samma.
I och med övergången kommer en del material att behöva publiceras på nytt. Vi arbetar som bäst med uppdateringarna och strävar efter att övergången ska gå så smidigt som möjligt.
Målet är att allt material åter ska ligga ute på sidan inom kort.  Vid behov kan ni kontakta avtalschef Jesper Strandvik om ni saknar något.

Anvisningar om dygnsvila för arbetsskiftesplaneringen

Nummer: 12/2019
Publicerad: 26.12.2019
Med anledning av den nya arbetstidslagen som beskrivs i KAD cirkulär 10/2019 publiceras dessa förtydligande anvisning

Den nya arbetstidslagen och dess ikraftträdande

Nummer: 10/2019
Publicerad: 30.12.2019
Den nya arbetstidslagen för anställda i arbetsavtalsförhållande (FFS 872/2019) träder i kraft 1.1.2020.

Den nya arbetstidslagen och dess ikraftträdande

Nummer: 10/2019
Publicerad: 30.12.2019
Den nya arbetstidslagen för anställda i arbetsavtalsförhållande (FFS 872/2019) träder i kraft 1.1.2020.

Information om utbildningstillfälle

Nummer: 8/2019
Publicerad: 30.12.2019
Kursen Grunderna i AKTA för förmän kommer att ordnas i samarbete med Kommunarbetsgivarna den 5 november 2019 .

Cirkulär till kännedom Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2019

Nummer: 7/2019
Publicerad: 30.12.2019
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivav

Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2018–2019

Nummer: 6/2019
Publicerad: 30.12.2019
De nya åländska kommunala kollektivavtalen 2018-2019 har ny kommit från tryckeriet.

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: 5/2019
Publicerad: 30.12.2019
I rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtal

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 4/2019
Publicerad: 26.12.2019
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraf

Cirkulär till kännedom - Ny bilaga för godkänd facklig utbildning 2019 JHL

Nummer: 3/2019
Publicerad: 26.12.2019
I KAD cirkulär 20/2018 hänvisas till KA cirkulär 14/2018 gällande godkända fackliga utbildningar 2019.

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2019

Nummer: 2/2019
Publicerad: 20.12.2019
Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetsko

Cirkulärlista 2018

Nummer: 1/2019
Publicerad: 18.12.2019
Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2018 bifogas för kännedom.

Godkänd facklig utbildning 2019

Nummer: 20/2018
Publicerad: 27.12.2018
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Godkända ändringar/tillägg i den fackliga utbildningen år 2018

Nummer: 19/2018
Publicerad: 27.12.2018
Cirkulär till kännedom
Enligt rekommendationsavtalet om utveckling av den kommunala personalens kompetens och arbets- och tjänstekollektivavtal om facklig utbildning (KAD cirkulär 5/2011) ska tjänsteinnehavare och arbetstagare beviljas tjänst- respektive arbetsledighet för facklig utbildning under förutsättning att Kommunala avtalsdelegationen eller parternas gemensamma utbildningsarbetsgrupp i riket har godkänt kursen.

Anvisningar om arbetstidsförlängingen

Nummer: 18/2018
Publicerad: 12.12.2018
18/2018
Anvisningar om arbetstidsförlängningen
I underteckningsprotokollen till de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för avtalsperioden 2018-2019 har parterna kommit överens om att senast 1.10.2018 dis-kutera förslag kring olika modeller för arbetstidsförlängningen. Detta cirkulär är en följd av dessa diskussioner.

Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen

Nummer: 16/2018
Publicerad: 12.11.2018
Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen
Lönesystemet i AKTA bygger på att den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt uppgifternas svårighetsgrad. Enligt AKTA granskas uppgifternas svårighetsgrad lö-nepunktsvis, om ingenting annat har avtalats lokalt.

De lokala justeringspotterna och engångspotten

Nummer: 15/2018
Publicerad: 01.11.2018
I bilagorna till detta cirkulär redogörs för de lokala justeringspotterna i respektive avtal samt engångspotten.

Ändrade avtalsbestämmelser i UKTA

Nummer: 14/2018
Publicerad: 01.11.2018
14/2018
I KAD cirkulär 10/2018 redogjordes för lönejusteringar samt vissa andra ändringar med kostnadseffekt i UKTA 2018-2019. I detta cirkulär redogörs för övriga ändrade avtalsbestämmelser samt tillämpningsanvisningar till dessa. Till cirkuläret bifogas också lönebilagan där justeringarna 1.12.2018 samt 1.4.2019 framgår.

Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA

Nummer: 13/2018
Publicerad: 09.10.2018
Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA
I detta cirkulär redogörs för de ändrade avtalsbestämmelserna i AKTA, cirku-lärbilaga 1. Ändringarna som framgår av cirkulärbilaga 1 är :

Arbetstidskapitlet och Lönebilaga5 i AKTA 2018-2019

Nummer: 12/2018
Publicerad: 28.09.2018
Med detta cirkulär sänder vi arbetstidskapitlet och Lönebilaga 5. Bestämmelserna träder i kraft 1.10.2018. Det praktiska genomförandet ska ske så nära detta datum som möjligt.
12/2018
 
 
 

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIMAKA 2018-2019)

Nummer: 11/2018
Publicerad: 25.09.2018
11/2018
Det allmänna kommunala kollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) är i kraft 1.3.2018-30.4.2020.
Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.
I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna under avtalsperioden samt de ändringar som gäller retroaktivt från avtalsperiodens början. Information om övriga ändringar kommer i senare cirkulär.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala kollektivavtalet för timavlönade och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2018-2019 (UKTA 2018-2019)

Nummer: 10/2018
Publicerad: 18.09.2018
10/2018
Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal är i kraft 1.3.2018-30.4.2020.
Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.
De ändrade avtalsbestämmelserna samt tillämpningsanvisningar skickas i ett senare cirkulär.

Information om pågående förhandlingar

Nummer: /2018
Publicerad: 13.07.2018
<p>Cirkul&auml;r 7/2018 </p><p>Parterna har under v&aring;ren f&ouml;rhandlat om de nya kollektivavtalen. I augusti v&auml;ntas de liggande f&ouml;rslagen behandlas och undertecknas.</p><p>Parterna har varit &ouml;verens om att rimlig tid ska ges f&ouml;r verkst&auml;llande och administrering av retroaktiva justeringar.</p><p>Avtalschefen kommer att vara p&aring; semester under perioden 16.7-12.8.2018.</p><p>KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN</p><p>&nbsp;Jesper Strandvik</p><p>Avtalschef </p><p>&nbsp;</p>

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018-2019 (AKTA 2018-2019)

Nummer: /2018
Publicerad: 31.08.2018
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.3.2018-30.4.2020.
Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.
I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna under avtalsperioden samt de ändringar som gäller retroaktivt från avtalsperiodens början. Information om övriga ändringar kommer i senare cirkulär.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018-2019 (TS-18)

Nummer: /2018
Publicerad: 06.09.2018
9/2018
 Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är i kraft 1.3.2018-30.4.2020.
Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.
I detta cirkulär redogörs för lönejusteringarna under avtalsperioden samt de ändringar som gäller retroaktivt från avtalsperiodens början. Information om övriga ändringar kommer i senare cirkulär.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Cirkulärlista 2017

Nummer: /2018
Publicerad: 26.01.2018
Cirkulär 1/2018

Revidering av lönebilagorna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet från och med 28.2.2018

Nummer: /2018
Publicerad: 28.02.2018
3/2018
 I underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 kom avtalsparterna överens om att revidera lönebilagorna enligt den i riket under år 2015 gjorda lönebilagerevideringen (se också cirkulär 5/2017). Enligt avtalet ska revideringen ske inom pågående avtalsperiod. Avtalsparterna har gemensamt kommit överens om att revideringen träder i kraft 28.2.2018. Det praktiska genomförandet kommer att ta längre tid. De justerade lönerna och de retroaktiva höjningarna betalas senast 30.06.2018.

Ersättning för måltidskostnader

Nummer: /2018
Publicerad: 12.03.2018
Cirkulär 4/2018
 I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.
 

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivsförsäkring

Nummer: /2018
Publicerad: 12.03.2018
Cirkulär 5 /2018
Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2018.Förmånstabellen har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Ändringarna i villkoren och avtalet är skrivtekniska. Villkoren och förmånerna år 2018 är till innehållet de samma som de som fastställts för 2017.Parterna förhandlar årligen om justering av förmånen.
 
 

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2014–2016 (UKTA 2014-2016)

Nummer: 15/2014
Publicerad: 16.05.2014
Cirkulär 15/2014 
Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i UKTA 2014-2016 som gäller från och med 1.5.2014.

Arbetskollektivavtal för timavlönade 2014-2016 (TIM-AKA 2014-2016)

Nummer: 14/2014
Publicerad: 14.05.2014
Cirkulär 14/2014
Arbetskollektivavtalet för timavlönade är i kraft 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14)

Nummer: 13/2014
Publicerad: 08.05.2014
Cirkulär 13/2014 
TS-14 gäller 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. TS-14 kan sägas upp i enlighet med underteckningsprotokollet § 3.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014-2016 och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016 (AKTA 2014-2016)

Nummer: 12/2014
Publicerad: 08.05.2014
Cirkulär 12/2014 
Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. Avtalet kan sägas upp i enlighet med § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet. Underteckningsprotokollet finns i bilaga 1 till cirkuläret.
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Ändringar i arbetsskiftsförteckningen

Nummer: 11/2014
Publicerad: 06.03.2014
Cirkulär 11/2014 
Arbetsdomstolen har i sin dom TT 2014-26 konstaterat att arbetsgivaren inte hade rätt att utan arbetstagarens samtycke förlänga arbetstagarens arbetsskift efter att arbetstagaren infunnit sig till skiftet.

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbe-tarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn

Nummer: 10/2014
Publicerad: 27.02.2014
Cirkulär 10/2014
I det kommunala arbetet betjänar man kunder, patienter och andra kommuninvånare i många olika arbetsuppgifter och under olika arbetsförhållanden. Ofta behöver personalen skydd mot smuts och situationer som utgör en risk för hälsan eller säkerheten. Detta skyddar också kunderna och andra utomstående mot till exempel smittor.

Sidor

Publicerad 26.11.2018
Uppdaterad 9.1.2019