Tilläggsavtal om löneutbetalning vid föräldraledigheter

Nummer: 6/2022

​Med anledning av ändringarna i sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004) som träder i kraft 1 augusti 2022 har parterna enats om ett tilläggsavtal till AKTA 2020-2021. Tillägget berör familjeledigheter till barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022, eller adoptivbarn som tas i vård 31 juli 2022 eller senare. Om den beräknade tidpunkten för nedkomsten är före den 4 september 2022 eller om den dag när ett adoptivbarn tas i vård är före den 31 juli 2022, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av detta avtal. Om barnet föds och rätten till föräldradagpenning börjar före ikraftträdandet, tillämpas oberoende av den beräknade tidpunkten för nedkomsten de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Intentionen med tilläggsavtalet är att säkerställa att motsvarande villkor som tidigare gäller vid ikraftträdandet av den nya lagen.

Enligt tilläggsavtalet:

- Betalas lön också för graviditetsledighet för 40 vardagar enligt AKTA V §7.

- Betalas lön också för föräldraledighet för 32 vardagar enligt AKTA V §7.

- Betalas lön för de 12 första vardagarna till den andra föräldern enligt AKTA V §8. 

- Har kommunen eller kommunalförbundet rätt att erhålla ersättning för ovanstående ledigheter enligt AKTA V § 4.

Tilläggsavtalet träder i kraft 1 augusti 2022. Avtalet är en del av det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020-2021 som är i kraft tills förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Länk till cirkulären:

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

 

Bilagor: 

 

Publicerad 29.6.2022
Uppdaterad 29.6.2022