Information för att underlätta arbetet med förhandlingsresultaten

Nummer: 7/2022

Parterna närmar sig slutskedet av förhandlingarna och kommer sannolikt att signera underteckningsprotokoll under vecka 43. Mera information kring detta publiceras vecka 43.

För att underlätta hanteringen av retroaktiva löner samt i mån av möjlighet skapa förutsättningar att verkställa justeringar innan årsskiftet informeras arbetsgivarna redan i detta skede kring förberedande åtgärder som kan vidtas. (arbetsgivarna kommer dock att ges rimlig tid för verkställande av retroaktiva justeringar)

Arbetsgivarna kan förbereda sig på en uppgörelse som för år 2022 innebär:

AKTA / Allmänna linjen

1.6.2022

- Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2 procent, dock minst 46 euro. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 2 procent. I deltidsarbete är höjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.  

OBS! Den retroaktiva löneförhöjningen, 2,0 % dock minst 46 euro, från och med 1 juni 2022 betalas inte till en anställd eller tjänsteinnehavare vars anställnings/tjänsteförhållande inleddes efter 1.5.2022 och avslutades före 1.9.2022.

Arvodet för arbetsskyddsfullmäktig justeras per 1.6.2022 till 99 euro. Arvodet för förtroendemän justeras enligt tabellen nedan.

Antal representerade personer = Ersättning €/mån. 1.6.2022

5–79 = 79

80–159 = 99

160–249 = 117

250–339 = 156

340– = 203

1.11.2022

- Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.11.2022 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,5 procent. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,5 procent. I deltidsarbete är höjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

- OBS! Kommunernas socialtjänst k.f., KST, kan istället för den allmänna justeringen använda motsvarande belopp i form av en lokal justeringspott. Förhandlingar med huvudavtalsparterna ska ske enligt tidigare praxis.  

ÖVRIGA AVTAL

TS

1.4.2022

Förändringar gällande brandpersonalens nattersättningar.

1.6.2022

Motsvarande justeringar som i AKTA (innebär också höjningar av individuella tilläggen med 2,0 procent samt separattilläggen med 2,0 procent.)

1.11.2022

Justeringarna den 1.11.2022 innebär en allmän justering om 0,48 procent (innebär också höjningar av individuella tilläggen med 0,48 procent samt separattilläggen med 0,48  procent.) (KORRIGERAT 21.10.2022). Dessutom justeras de uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna enligt följande den 1.11.2022: Lönegrupp I = 1 996,33; Lönegrupp II = 2 279,89; Lönegrupp III = 3 576,78. 

UKTA

1.6.2022

Motsvarande justeringar som i AKTA.

1.11.2022

Allmän justering om 0,32 procent den 1.11.2022.

TIM-AKA

1.6.2022

Närmare information ges senare gällande justering motsvarande AKTA / Allmän linje.

1.11.2022

Närmare information ges senare gällande justering motsvarande AKTA / Allmän linje.

Betalning av justerade löner

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Länk till cirkulären

https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Bilaga: 

Publicerad 20.10.2022
Uppdaterad 21.10.2022