Tillämpningen av avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige

Nummer: 10/2015

Cirkulär 10/2015

Bifogat detta cirkulär finns även tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige.

Vid förhandlingarna om avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige kom parterna överens om att tillsammans utarbeta ett cirkulär om tillämpningen av avtalet.
Nedan följer tillämpningsanvisningarna för avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall.

Arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter och ställning
I 8 § i det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete (KAD cirkulär 17/2008) finns en hänvisning till 31 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetar-skyddssamarbete på arbetsplatsen (FFS44/2006, nedan tillsynslagen). Enligt lagpara-grafen ska arbetarskyddsfullmäktigen sätta sig in i arbetsplatsens arbetsmiljö, arbets-klimatet och arbetarskyddsbestämmelserna samt delta i inspektioner som gäller arbe-tarskyddet och i undersökningar som utförs av en sakkunnig. Arbetarskyddsfullmäk-tigen ska också göra de arbetstagare han eller hon företräder uppmärksamma på fak-torer som främjar säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetarskyddsfullmäktigen företräder arbetstagarna på arbetsplatsen vid behandlingen av ärenden som avses i 26 § i till-synslagen och i 3 § i avtalet om arbetarskyddssamarbete samt i ärenden som enligt någon annan speciallag ska behandlas i samarbete med arbetsgivaren. Arbetar-skyddsfullmäktigen företräder också arbetstagarna gentemot arbetarskyddsmyndig-heterna.
Om normala arbetsuppgifter inte kan ordnas för en arbetarskyddsfullmäktig på grund av stort behov av arbetsbefrielse kan till exempel annat arbete som anknyter till arbe-tarskyddet anvisas i stället (§ 4 i tidsanvändningsavtalet). Det är då ledningens och den närmaste chefens uppgift att avgöra hurdana arbetsuppgifter som kan komma i fråga.
I arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter betonas rollen som sakkunnig i frågor som gäller arbetarskyddet, arbetshälsan och arbetssäkerheten för dem som fullmäktigen företräder. De egentliga konkreta åtgärderna vidtas i linjeorganisationen inom ramen för det ansvar som ledningen och cheferna har.
Bestämning av antalet anställda som arbetarskyddsfullmäktigen företräder
I antalet anställda som arbetarskyddsfullmäktigen företräder beaktas utöver tillsvida-reanställd personal också de som har tillfällig eller tidsbegränsad anställning eller som är anställda på deltid vid den tidpunkt då tidsanvändningen avtalas (se avtalet om tidsanvändning). Om det sker väsentliga förändringar i personalstyrkan ska tids-användningen ses över utgående från den nya situationen.

Enligt 29 § 1 mom. i tillsynslagen ska arbetstagarna på en arbetsplats där regelbundet minst tio arbetstagare arbetar bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersät-tare för fullmäktigen till sina företrädare. Anställda i tjänstemannaställning på en arbetsplats har rätt att bland sig utse en egen arbetarskyddsfullmäktig och två ersät-tare till sina företrädare.

Om de personer i tjänstemannaställning som avses i 5 § i avtalet om arbetarskydds-samarbete inte använder sin rätt att välja en egen arbetarskyddsfullmäktig kan de delta i valet av arbetarskyddsfullmäktig för personer i arbetstagarställning inom verksamhetsområdet. I så fall beaktas också personerna i tjänstemannaställning i an-talet företrädda anställda när överenskommelsen om tidsanvändningen för arbetar-skyddsfullmäktigen ingås.
Tid för skötseln av uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig
Arbetsbefrielsen kan avtalas som regelbunden befrielse och tidsbegränsad befrielse vid särskilda behov.

Som grund för den regelbundna befrielsen per fyra på varandra följande kalender-veckor används antalet anställda som arbetarskyddsfullmäktigen företräder multipli-cerat med ett tal mellan 0,12 och 0,22 beroende på de lokala förhållandena. Koeffici-enten avtalas lokalt. Som grund för valet av koefficient kan man använda risk- och belastningsfaktorer i personalens arbete och de hälsorisker som arbetsuppgifterna medför.

Befrielsen räknas ut som veckotimmar med hjälp av följande formel:
antalet företrädda anställda x den överenskomna koefficienten
4

I kommunsektorn utförs många olika slags arbeten, och arbetarskyddsfullmäktigen kan företräda anställda med vitt skilda uppgifter. De kan arbeta till exempel med förvaltning, undervisning, teknik och produktion av välfärdstjänster. Risk- och be-lastningsfaktorerna i de olika arbetsuppgifterna bör beaktas när man kommer överens om koefficienten. I praktiken kan det gå till så att man kommer överens om en koef-ficient där de olika risk- och belastningsfaktorerna och olägenheterna för de olika arbetstagargrupperna beaktas. Om enighet inte nås bestäms tidsanvändningen med hjälp av olika koefficienter för respektive arbetstagargrupp. Den totala tidsanvänd-ningen beräknas sedan genom att man slår ihop de olika delarna.
Om ett avtal i enlighet med § 7 i tidsanvändningsavtalet ingåtts om minskning av undervisningsskyldigheten för en lärare som är arbetarskyddsfullmäktig är minsk-ningen av undervisningsskyldigheten cirka 2/3 av den fastställda regelbundna befri-elsen.

Syftet med tidsbegränsad befrielse vid särskilda behov är att göra det möjligt att be-akta tillfälliga behov av tid för arbetarskyddsuppgifter utan att den regelbundna tids-användningen behöver ändras till tidsbegränsad. Tidsbegränsad befrielse kan bli ak-tuell till exempel vid stora organisationsförändringar, stora utvecklingsprojekt, omfattande användning av hyrd arbetskraft eller speciella företeelser som tillfälligt äventyrar personalens arbetshälsa, till exempel farliga situationer som uppstår i verk-samheten på den gemensamma arbetsplatsen eller de gemensamma arbetsplatserna.
Ersättning för inkomstbortfall till arbetarskyddsfullmäktigen
Uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig får inte medföra att inkomsterna minskar. Inkomstbortfallet räknas ut enligt vad arbetarskyddsfullmäktigen skulle ha förtjänat i sitt ordinarie arbete under den tid han eller hon sköter uppdraget som arbetarskydds-fullmäktig. Om inkomsten inte kan uppskattas används som grund den genomsnittliga timinkomsten för samma arbete eller närmast motsvarande arbete under motsva-rande tid (6 § i tidsanvändningsavtalet, 35 § i tillsynslagen).
Den uppgiftsrelaterade lönen för en arbetarskyddsfullmäktig som helt befriats från sina arbetsuppgifter bestäms i enlighet med bestämmelserna om förtroendemän som helt befriats från sina uppgifter. Den uppgiftsrelaterade lönen för en arbetarskydds-fullmäktig som helt befriats från sina uppgifter är från 1.7.2014 minst 1 985,64 euro i månaden och från 1.7.2015 minst 1991,60 (kap. VII § 9 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet).
I fråga om anställningsvillkoren tillämpas samma bestämmelser som i arbetarskydds-fullmäktigens ordinarie arbete. För en arbetarskyddsfullmäktig som helt befriats från sina arbetsuppgifter väljs enligt lokalt övervägande någon i chefsställning till så kal-lad administrativ chef för personen i fråga.
Särskilda frågor
Om arbetarskyddsfullmäktigen har periodarbetstid bör hans eller hennes mottag-ningstid framgå av arbetsskiftsförteckningen.
Den tidigare övre timarvodesgränsen för en lärare som är arbetarskyddsfullmäktig har slopats helt.
Av arbetarskyddsfullmäktigens årliga rapportering till arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan får inte framgå sådana specifika uppgifter som gör det möjligt att identifiera en enskild arbetstagare.
Arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktigen och fullmäktigens ersättare ska inom två månader efter valet gå igenom behovet av utbildning och de arrangemang som ut-bildningen föranleder. Utbildningen får inte medföra kostnader för arbetarskydds-fullmäktigen och ersättarna och utbildningen ska ske på arbetstid (33 § 1 och 2 mom. i tillsynslagen). Det är bra att gemensamt göra upp en utbildningsplan för att säkra en planmässig utbildning.
Under uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig bör fullmäktigens yrkeskunnighet i det ordinarie arbetet upprätthållas på samma sätt som för den övriga personalen.
För uppgifter som varit nödvändiga att utföra utanför arbetarskyddsfullmäktigens arbetstid betalas från 1.1.2014 en ersättning som motsvarar lönen för den ordinarie arbetstiden.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilagor:
Avtal om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige

Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetar-skyddsfullmäktige

Cirkuläret som PDF

 

Publicerad 30.6.2015
Uppdaterad 24.8.2020