Kommunalteknik och övrigt verksamhet

Vattenverk och vattenledningsnät

Kommunerna på Åland upprätthåller vattenverk och vattenledningsnät som når en stor del av Ålands befolkning. Ålands Vatten är ett kommunalägt vattenbolag som levererar dricksvatten till 75% av Ålands befolkning. Andelslaget Bocknäs vatten levererar vatten till sina andelsägare till vilka Saltviks, Sunds och Vårdö kommuner hör. Föglö och Kökar upprätthåller egna vattenverk, och i övrigt finns ett antal lokala vattenbolag främst på Norra Åland. 

Avloppsrening och avloppsledningsnät

Kommunerna på Åland upprätthåller ett antal avloppsreningsverk, varav Lotsbroverket i Mariehamn är det till volymen största. Kommunerna har i varierande omfattning byggt ut avloppsledningsnät i kommunerna tättbebyggda delar.

Kommunalvägar, gator och hamnar

Vägnätet på Åland klassificeras som landsvägar, bygdevägar eller kommunalvägar. På detalj- och stadsplanerade områden finns gator och planevägar. Kommunerna inrättar och upprätthåller kommunalvägar och beroende på regleringen i respektive plan även i viss utsträckning planevägar och gator medan Landskapet Åland svarar för skötseln av landsvägar och bygdevägar samt all sjötrafik med färjor som används för att binda samman vägnätet i skärgården med fasta Åland. Vissa kommuner upprätthåller även hamnar och hamnanläggningar för näringslivets behov. 

Hyresbostäder 

Samtliga kommuner på Åland bedriver uthyrning av bostäder, i egen regi eller genom dotter- eller intressebolag. Efterfrågan på hyresbostäder på Åland är förhållandevis hög som följd av inflyttning och på grund av de begräsningar i äganderätten för fast egendom på Åland som självstyrelselagen och jordförvärvslagstiftningen stadgar om.  

 

Publicerad 13.12.2018
Uppdaterad 3.1.2022