Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2014–2016 (UKTA 2014-2016)

Nummer: 15/2014

Cirkulär 15/2014 

Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i UKTA 2014-2016 som gäller från och med 1.5.2014.

UKTA avtalet gäller för perioden 1.5.2014-28.2.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.5.2014-31.12.2015 och den andra 1.1.2016-28.2.2017. Om avtalsparterna inte har kommit överens om lönejusteringar under den andra delperioden kan avtalet sägas upp senast 31.10.2015 så att det upphör att gälla 31.12.2015.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Henrik Häggblom
Avtalschef

 

Bilagor
1. Underteckningsprotokoll med tillhörande lönebilaga
2. Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i UKTA 2014-2016

 

Cirkuläret som PDF

 

Publicerad 16.5.2014
Uppdaterad 29.11.2018