Revidering av lönebilagorna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet från och med 28.2.2018

Nummer: 3/2018

3/2018

 I underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 kom avtalsparterna överens om att revidera lönebilagorna enligt den i riket under år 2015 gjorda lönebilagerevideringen (se också cirkulär 5/2017). Enligt avtalet ska revideringen ske inom pågående avtalsperiod. Avtalsparterna har gemensamt kommit överens om att revideringen träder i kraft 28.2.2018. Det praktiska genomförandet kommer att ta längre tid. De justerade lönerna och de retroaktiva höjningarna betalas senast 30.06.2018.

Revideringen av lönebilagorna

Lönebilagorna 1, 2 och 8 revideras i sin helhet. De nya lönebilagorna träder i kraft 28.2.2018.

I lönebilagorna 3, 4, 5 och 6 finns inga ändringar i texten. Grundlönerna i vissa lönepunkter höjs dock 28.2.2018 (se bilaga 1 till cirkuläret).

De nya avtalsbestämmelserna i lönebilagorna 1, 2 och 8 finns i cirkulärbilaga 2.

I cirkulärbilagorna 3-5 finns tillämpningsanvisningar för lönebilagorna 1, 2 och 8.

Om en befattning som hört till lönepunkt 01HAL031, 01HAL032,01HAL033, 02KIR011 eller 02KIR012 ställs utanför lönesättningen måste den anställdes grundlön justeras före övergången. Se cirkulärbilagorna 3 och 4.

I fråga om ändringarnas inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen, se cirkulärbilagorna 3-5.

Exempel på ändringarna i lönesättningen finns i cirkulärbilagorna 3-5. Exemplen kan tillämpas också på andra lönepunkter där bestämmelserna har samma struktur.

I cirkulärbilaga 6 finns en sammanställning i tabellform som kommunerna och kommunalförbunden kan använda när de ska genomföra lönesättningsreformen i praktiken.

I cirkulärbilagorna används 31.12.2017 som jämförelsedatum gällande nuvarande löner och lönegrupp för tydlighetens skull. Förändringarna gäller även eventuella senare anställningar fram till 28.2.2018.

Arbetsvärdering

Förändringarna i lönebilagorna kan inverka på de lokala arbetsvärderingssystemen. Kommunerna och kommunalförbunden behöver bedöma och eventuellt uppdatera arbetsvärderingssystemen i fråga om dessa yrkesgrupper (AKTA kap. II § 9).

Se också följande bestämmelser i lönekapitlet i AKTA:

‒ utbildningsangivelser, kap. II § 7

‒ bestämmelser om anställda utanför lönesättningen, kap. II § 8

‒ § 9 mom. 2 i lönekapitlet (sänkning av grundlönen vid avsaknad av utbildning)

Betalning av justerade löner

De justerade lönerna betalas första gången senast inom fyra månader efter att juste-ringarna trätt i kraft.

KOMMUNALA AVTALSDELGATIONEN

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Bilagor
1 Grundlönerna i AKTA 28.2.2018 (lönebilagorna 1-6 och 8)
2 Avtalsbestämmelserna i lönebilagorna 1, 2 och 8 i AKTA
3 Tillämpning av lönebilaga 1 "Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, byråuppgifter, ICT-uppgifter och intern service".
4 Tillämpning av lönebilaga 2 "Personalen inom kultur- och fritidstjänster"
5 Tillämpning av lönebilaga 8 "Servicepersonal inom övriga sektorer"
6 Sammanställning av förändringarna i lönebilagorna 1, 2 och 8

Publicerad 28.2.2018
Uppdaterad 21.8.2020