Lönejusteringar 1.2.2016 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014-16 (AKTA 2014-16) och ersättningar till arbetarskyddsfullmäktiga

Nummer: 14/2015

Cirkulär 14/2015

Den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017
Underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektiv-avtalet 2014-2016 (AKTA 2014-2016) för den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017 finns i bilaga 1 till detta cirkulär.

 

Allmän förhöjning 1.2.2016 Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jäm-förbara månadslöner höjs 1.2.2016 genom en allmän förhöjning på följande sätt:
• Uppgiftsrelaterade löner som 31.1.2016 är minst 3 404,26 euro höjs med 0,47 procent.
• Uppgiftsrelaterade löner som 31.1.2016 är mindre än 3 404,26 euro höjs med 16,00 euro i månaden.
I deltidsarbete är den eurobaserade höjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie ar-betstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.
Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med 0,47 procent.
Den allmänna förhöjningen gäller också dem som står utanför lönesättningen.

 

 

Grundlönerna i lönebilagorna 1-8 från 1.2.2016
Grundlönerna enligt lönebilagorna från 1.2.2016 framgår av bilaga 2 till detta cirku-lär.

Minimilönen (AKTA kap. II § 3) från 1.2.2016
Från 1.2.2016 är minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet 1 735,16 euro.

Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (AKTA bilaga 12)
Priserna på vårdplatser i AKTA bilaga 12 från 1.2.2016 framgår av cirkulärbilaga 2.

Lönen för förtroendemän (AKTA kap. VII § 9 mom. 1) från 1.2.2016
Den uppgiftsrelaterade lönen för en förtroendeman som helt befriats från sina uppgif-ter är från 1.2.2016 ändå minst 2 007,60 € i månaden plus ett eventuellt individuellt tillägg och eventuellt årstillägg.

Förtroendemannaersättning (AKTA kap. VII § 10 mom. 1) från 1.2.2016
Förtroendemannaersättningarna höjs 1.2.2016. Förtroendemannaersättningarna fram-går av cirkulärbilaga 3.

Betalning av justerade löner
De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader efter att justeringarna trätt i kraft. Om det på grund av tidsbrist och/eller uträkningstekniska skäl inte är möjligt att göra utbetalningarna inom ovan nämnda tidsfrister kan man lokalt avtala om senare utbetalningstidpunkter.

Till periodarbetare betalas de justerade höjningar som baserar sig på arbetstiden fr.o.m. det datum då justeringarna träder i kraft eller från ingången av den arbetspe-riod som börjar närmast efter detta datum.

Ersättning till en arbetarskyddsfullmäktig med månadslön från 1.2.2016
Ersättningen till en månadsavlönad arbetarskyddsfullmäktig är 69 euro i månaden från 1.2.2016.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Bilagor
1. Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet 2014-2016 för den andra delperioden

1.1.2016-28.2.2017
2. Grundlönerna enligt lönebilagorna (1-8) samt bilaga 12 i AKTA från 1.2.2016
3. Förtroendemannaersättning (AKTA kap. VII § 10 mom. 1)
från 1.2.2016

4. Cirkuläret som pdf

Publicerad 11.12.2015
Uppdaterad 24.8.2020