Allmän höjning från 1.8.2015 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)

Nummer: 7/2015

Cirkulär 7/2015

Lönerna justeras 1.8.2015 enligt § 2 mom. 2 i underteckningsprotokollet till UKTA 2014 - 16 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 0,40 %.

Arvodena i euro höjs med 0,40 % förutom de individuella tilläggen (UKTA del A § 11), tilläggen för enskilda skolor och kommuner (UKTA del B § 19) och tilläggen för konst och färdighetsämnen (UKTA del B, bilaga 1 § 23). Gällande konst och fär-dighetsämnen har avtalsparterna kommit överens om att de tidigare avtalade gafflar-na gäller hela denna avtalsperiod. Summorna finns med i den bifogade lönebilagan.

De justerade lönerna och arvodena fr o m 1.8.2015 framgår av bifogade lönebilaga.

De justerade lönerna betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva höjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Bilaga: Lönebilaga 1.8.2015 för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2014 - 16)

Cirkuläret som PDF

Publicerad 27.5.2015
Uppdaterad 24.8.2020