Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2020-2021)

Nummer: 15/2020

Det allmänna kommunala kollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) är i kraft 1.5.2020-31.3.2022. Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.

Bifogat sänds för kännedom avtalsparternas underteckningsprotokoll för TIM-AKA, tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna, de ändrade avtalsbestämmelserna samt ställningstagande om arbetshälsa. Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

Lönejusteringar 2020-2021

Allmän förhöjning 1.10.2020

Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.10.2020. genom en allmän förhöjning på 12 cent per timme, dock minst 1,22 procent. De individuella tilläggen höjs med 1 procent, dock minst med 1 cent. Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Allmän förhöjning 1.2.2021

Lönerna höjs 1.2.2021 genom en allmän förhöjning på 1,0 procent.

Lokal justeringspott 1.4.2021

Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av lönesumman inom TIM-AKA per 31.1.2021.

Övriga löneförhöjningar

Förtroendemän

Huvudförtroendemans individuella tillägg höjs med minst 1 cent per timme den 1.10.2020.  Det individuella tillägget för huvudförtroendeman är 0,46- 1,58 euro per timme.

Arbetarskyddsfullmäktig

Till de arbetarskyddsfullmäktiga betalas en ersättning på 0,58 euro per timme från 1.10.2020.

Övriga ändringar i avtalstexten samt åländska avvikelser ändringar i TIM-AKA

§ 9 Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden förkortas 2.11.2020.

§ 10 Definition av skiftarbete

Ändrats i enlighet med arbetstidslagen.

§ 14 Arbetstidsarrangemang enligt 7 § i arbetstidslagen (periodarbete)

Bestämmelsen har slopats eftersom den inte behövs.

§ 22 Maximal arbetstid

Den uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden som avses i arbetstidslagen är 12 månader.

27 § Söckenhelgsersättning

Söckenhelgsersättningen höjs 1.10.2020.

§55 Semesterlöneledighet

Vad gäller omvandling av semesterlönen tillämpas centralt avtal om Omvandling av högst 1/3 av semesterlönen till §57a.

§ 71 Förtroendemän

mom. 4. Det individuella tillägget för huvudförtroendemän höjs 1.10.2020.

§ 72 Arbetarskyddsfullmäktiga

Ersättningen för en arbetarskyddsfullmäktig höjs 1.10.2020.

Ställningstagande om arbetshälsa

Parterna har tagit fram ett gemensamt ställningstagande om arbetshälsa se bilaga 3.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Bilagor:

Publicerad 23.12.2020
Uppdaterad 21.1.2021