Proportionella val

Det proportionella valsystemet ligger som grund när det är aktuellt att välja styrelse och presidier i kommunerna. Se en beskrivning av valproceduren vid ett proportionellt val och exempel nedan.

Valproceduren

Fullmäktige utser en centralnämnd.

Fullmäktige kan förätta proportionella val när man ska utse två eller flera förtroendevalda förutsatt att tillräckligt många begär det.

Räkneregel

Om antalet ledamöter i fullmäktige är tretton och antalet personer som man ska välja är fem måste minst tre personer kräva proportionella val för att det ska kunna tillämpas. Resultatet räknas fram genom att antalet närvarande ledamöter divideras med antalet personer som ska väljas ökat med ett.

13/(5+1)=2,2 vilket höjs till 3 

  • Ordförande konstaterar att tillräcklig många har begärt förrättande av proportionellt val.
  • Ställ upp kandidatlistor, där den första undertecknaren fungerar som ombud. En kandidat kan ställa upp på endast en lista.
  • Förrätta valet med slutna sedlar.
  • Centralnämnden räknar rösterna.

Exempel

Ett fullmäktige har följande sammansättning

  Parti 1 Parti 2 Parti 3 Total
Ledamöter 7 5 1 13

 

Fullmäktige

Först väljer fullmäktige sitt presidium. Partierna ställer upp var sin lista med kandidater till ordförande och vice ordförande. Ordningsföljden på listorna lottas och efter det får varje kandidat ett ordningsnummer. 

Om ledamöterna är partitrogna blir jämförelsetalen för kandidaterna A-F:

  Parti 1 Parti 2 Parti 3
Ordförande A 7 C 5 E 1
Viceordförande B 3,5 D 2,5 F 0,5

Vid ett proportionellt val går posterna till de kandidater med högst jämförelsetal, alltså blir kandidat A med jämförelsetalet 7 ordförande och kandidat C med jämförelsetalet 5 vice ordförande.  

Styrelsen

Vid ett proportionellt val till styrelsen ställer man upp ordinarie medlem och den personliga ersättaren som ett par.

Med samma förutsättningar som ovan och om styrelsen har fem ledamöter får kandidatparen A-L följande jämförelsetal vid ett proportionellt val:

Parti 1 Parti 2 Parti 3
A 7 E 5 I 1
B 3,5 F 2,5 J 0,5
C 2,3 G 1,7  
D 1,8 H 1,3  

 

Invalda i styrelsen blir därmed kandidatparen A, B, C, E, och F som har de högsta jämförelsetalen.

Om det femte och sjätte mandatet skulle få samma jämförelsetal krävs lottning.

Om man i förväg har kommit överens om det, blir de ordinarie ledamöterna med högst jämförelsetal ordförande respektive vice ordförand. I exemplet blir kandidat A ordförande och kandidat E vice ordförande.

I annat fall väljer fullmäktige styrelsens presidium med ett nytt proportionellt val på samma sätt som man valde sitt eget, se ovan.

OBS! Valresultatet måste klara lagens krav på jämställdhet, om inte måste valet göras om.

 

Se även kommunallagen § 26 och § 40 och förvaltningsstadgan i din kommun.

Publicerad 5.11.2019
Uppdaterad 20.2.2024