En jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom den kommunala sektorn och landskapsförvaltningen

Nummer: 6/2010

Cirkulär 6/2010

En arbetsgrupp har gjort en jämförande analys mellan lönesättningarna och övriga anställningsvillkor inom landskapförvaltningen och den kommunala sektorn.

Arbetsgruppens medlemmar har varit:
Ben-Erik Alm, KAD
Marie-Susanne Stenwall, TCÅ
Tuula Mattson, TCÅ
Maria Hagman, AKAVA
Anne-Helena Sjöblom. FOA-Å

Vid jämförelsen av övriga anställningsvillkor har arbetsgruppen konstaterat att det förekommer skillnader. I en del fall är villkoren förmånligare inom den kommunala sektorn och i andra fall är de förmånligare inom landskapsförvaltningen. Men sett ur ett helhetsperspektiv är skillnaderna dock inte av avgörande betydelse.

Vid jämförelsen av lönesättningarna har arbetsgruppen använt ett medel-tal av de uppgiftsrelaterade lönerna från fem kommuner. Lönerna inom landskapsförvaltningen baserar sig på tabellönerna samt "ålandstillägget" 120,- €. Slutlönen består av ingångslönen samt samtliga "ålderstillägg". Det finns skillnader i arbetsuppgifter, ansvarsområden och kompetens-krav hos kommunerna och landskapsförvaltningen. Därför bör analysen läsas med en viss försiktighet.

Det man kan notera är att ingångslönerna vanligtvis är förmånligare inom den kommunala sektorn jämfört med landskapsförvaltningen. Medan däremot slutlönen blir förmånligare inom landskapsförvaltningen då alla "ålderstillägg" har beaktats. Det som den jämförande analysen inte beaktat är att kollektivavtalet (AKTA-avtalet) inom den kommunala sektorn förutsätter att 1,1 % av de totala uppgiftsrelaterade lönerna skall var fördelade som prövningsbaserade individuella tillägg. Motsvarande pott finns inte i landskapets kollektivavtal.

Dessutom ingår "ålandstillägget" i grundlönen inom den kommunala sektorn vilket givetvis påverkar arbetstidsersättningarna storlek. Inom landskapsförvaltningen är "ålandstillägget" ett fast belopp som inte påverkar arbetstidsersättningarna.
Arbetsgruppen föreslår att den jämförande analysen inte föranleder omedelbara åtgärder på central nivå

 

Ben-Erik Alm
Avtalschef

 

Bilagor:

Arbetsgruppens protokoll
Jämförande analys av anställningsvillkoren
Jämförande analys av lönesättningarna 

Cirkuläret som pdf

 

 

 

Publicerad 6.10.2010
Uppdaterad 21.8.2020