30.9.2021 kl 12 - 16 Seminarium kommunalt samarbete kring äldreomsorg

Ålands kommunförbund ordnade ett seminarium om kommunalt samarbete med tema Äldreomsorg torsdagen den 30 september kl 12 - 16 vid Ålands Lagting. De presentationer som hölls under seminariet kan laddas ner, och det går också att titta på inspelningen från seminariet 

Sedan årsskiftet tillämpas en ny socialvårdslag och en äldrelag, samtidigt som Ålands Landskapsregering tämligen aktivt publicerat olika andra styrdokument och rekommendationer kring äldreomsorg. Den nya lagstiftningen har ett tydligt fokus på servicelösningar som sätter klienten i fokus, vilket ställer nya och högre krav på samarbete över organisationsgränserna. Utgående ifrån denna målsättning ställer lagstiftaren även krav på formaliserat samarbete mellan socialvårdens olika instanser och hälso- och sjukvården i form av de samverkansavtal som relativt nyligen ingåtts mellan olika kommunala instanser och ÅHS men som ännu inte i någon större omfattning hunnit omsättas i praktiken. Äldreomsorgen som servicehelhet påverkas också av Kommunernas socialtjänst som verkat sedan årsskiftet och som handhar också viss service för äldre, bland annat service och stöd för rörligheten.

Mot bakgrund av alla de ändringar som varit i kraft sedan årsskiftet 2021 finns ett behov av att tillsammans reflektera kring hur kommunerna i praktiken ska agera i relation till de nya eller förändrade kraven.

Program 

12.00 Välkommen    

Gun Holmström, förbundsstyrelsens ordförande Ålands kommunförbund

12.10 Samarbetslösningar inom äldreomsorgen - exempel från svenskfinland

Ulf Stenman – direktör för Finlands kommunförbunds svenska verksamhet 

12.30 Åldringsboomen? Förändringar i demografi och efterfrågan under 2000– talet samt några framtidsscenarier

Magnus Sandberg, Förbundsdirektör Ålands kommunförbund

12.45 Ålands Landskapsregerings målsättningar med äldreomsorgen och strategi för utbildning av vårdpersonal på Åland

Minister Annette Holmberg-Jansson, Ålands Landskapsregering
Minister Annika Hambrudd, Ålands Landskapsregering

13.00 Sjukvårdens betydelse för en fungerande äldreomsorg

Wille Valve / Jeanette Pajunen, ÅHS

13.15 Kommunernas socialtjänsts – såhär jobbar vi mot äldre

Katarina Dahlman, KST

13.30 Oasen, centrum för äldreomsorgen ?

Arsim Zekaj, Oasen

13.40 - 14.00  Paus och kaffeservering

14.00     En värdig ålderdom – framtidsvisioner och förändringsarbete

Evelina Grandell- Rosenlund, äldreomsorgschef Mariehamns stad

14.15 Vad innebär samverksansavtalen ? Hur ska vi jobba integrerat ? 

Susann Lehtinen, projektledare för samverkansavtalen

14.30 Digitaliseringen inom social- och hälsovården ur ett åländskt perspektiv,

Salome Saar-Bosch, avdelningsjurist Social- och Miljöavdelningen Ålands Landskapsregering

15.00 Frågor och paneldebatt 

Panelen består av föredragshållarna, frågor skickas med fördel in i samband med anmälan till seminariet

16.00 Seminariet avslutas

 

 

Publicerad 31.8.2021
Uppdaterad 1.10.2021