Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Expertgruppen för utsatta barn

Ålands kommunförbund har i enlighet med barnskyddslagen 3 kap 14 § utsett en expertgrupp för utsatta barn som är gemensam för hela Åland.

I gruppen finns experter från psykiatrin, skolhälsovården, socialen och missbrukarvården, dessutom har gruppen juridisk kompetens.

Kommunernas socialarbetare kan vända sig till expertgruppen när det gäller omhändertagande av barn och vård utom hemmet samt vid andra fall som rör utsatta barn. Experterna kan ge råd och stödja socialarbetaren i beredningen av ärendena.

Experterna kan vid behov ge yttranden till stöd för beslutsfattandet och för det fortsatta arbetet med familjen, men gruppen har ingen beslutanderätt.

De kan också ge yttranden om att placera barnet i en enhet för särskild omsorg. Socialarbetaren har även möjlighet att begära in andra expertyttranden.

Experterna uttalar sig alltid som grupp, enskilda medlemmar kan inte yttra sig i gruppens namn. Minst fyra av sju experter måste vara närvarande för att gruppen ska kunna uttala sig.

Mötestider och kontakt

Expertgruppen har fasta mötestider varje månad med undantag för juli och augusti.

Sammankallare är förbundsdirektör Erik Brunström, tel 22582. Meddela i så god tid som möjligt om du har ett fall som du vill ta upp i gruppen, men senast sju arbetsdagar innan mötet.

Alla närvarande vid expertgruppens möten har tystnadsplikt.


Publicerad 15 oktober 2009
Uppdaterad 3 september 2013