Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Äldreomsorgen får lägre betyg i Mariehamn

Det genomsnittliga omdömet för vården på åldrings- och servicehem stannade på 3,78. Gruppen 35-54-åringar gav i medeltal betyget 3,63 för vården på åldrings- och servicehem. Därefter, med stigande ålder, blir man tydligen mer positivt inställd till det sätt som åldrings- och servicehem bedrivs; 55-74-åringarna gav ett betyg över medeltalet.

Bäst betyg gav den grupp som - kan man förmoda - är den närmast berörda, nämligen 75-85-åringarna. Det sammantagna omdömet från denna grupp blev så högt som 4,21 på den femgradiga skalan.

De regionala skillnaderna var påfallande. Vården på åldrings- och servicehem i Mariehamn får förhållandevis lågt betyg (3,48) medan motsvarande service ges mycket gott betyg (4,13) i skärgården. Här har vi alltså en bred regional klyfta. Också på landsbygden värderas tjänsten något över genomsnittet för Åland. 

Figur 1. Bedömning av vården på åldrings- och servicehem i hemkommunen. Alla som besvarat frågan, respektive de som haft egen erfarenhet av dessa tjänster under de senaste två åren (skala 1-5, procent av de svarande) 

De som svarade gav sammantaget hemservicen för äldre (exklusive ÅHS hemsjukvård) ett betyg som låg kring genomsnittet för betygen för alla verksamheter (genomsnittet = 3,65). En dryg tredjedel av de svarande gav betyget 3, men en övervägande majoritet gav 4 eller 5.

Nära var fjärde av de svarande valde alternativet "ingen åsikt/erbjuds ej av kommunen", och nära fem procent svarade inte på just denna fråga. Andelen som inte gav betyg i denna fråga var alltså nära 30 procent.

Också här fanns skillnader mellan regionerna. Det råder samma förhållande mellan regionerna som kom fram i bedömningen av vården på åldrings- och servicehem.

Hemservicen i Mariehamn får ett betyg under genomsnittet för Åland (3,41), medan motsvarade tjänst på landsbygden (3,75) och i skärgården (3,81) får förhållandevis bättre betyg. 

Figur 2. Bedömning av hemservicen för äldre i hemkommunen (exklusive ÅHS hemsjukvård). (Skala 1-5, procent av de svarande)

En jämförelse med våra resultat angående äldreomsorgen och hemservicen för äldre med dem från det så kallade ARTTU-projektet i Finland ger vid handen att landsbygds- och skärgårdskommunerna på Åland får en högre bedömning än de fastländska kommunerna med svensk språkmajoritet, medan Mariehamn ligger strax under.

Det kan också vara intressant att notera att i en nyligen publicerad rapport om kommun- och servicestrukturreformen i två- och svenskspråkiga kommuner i Finland konstateras att "de stora kommunernas problem att upprätthålla ett tillräckligt serviceutbud märks alltså särskilt beträffande äldre." Kommunernas storlek verkar således vara en faktor i bedömningarna. 

Källa: Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation