Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Synen på idrotts- och ungdomsverksamheten varierar mellan regionerna

De kommunala insatserna för biblioteksverksamheten och kulturen får genomgående högt betyg. Nära tre fjärdedelar av de svarande ger fyror och femmor i betyg. Medeltalet på den femgradiga skalan för hela Åland ligger på 4,03 vilket placerar skötseln av kommunernas biblioteks- och kulturverksamhet på andra plats strax efter barnomsorgen för barn under skolåldern.

Vi fann statistiskt säkerställda skillnader mellan könen och mellan regionerna. Kvinnorna gav i medeltal betyget 4,13, medan männen nöjde sig med 3,92 i genomsnitt. Genomsnittet för Mariehamn blev ett av toppbetygen i undersökningen, 4,29, medan landsbygdens invånare tydligen inte är riktigt lika nöjda och gav betyget 3,80. Skärgårdens invånare gav det i sammanhanget goda betyget 4,01.

Figur 1. Bedömning av insatserna för biblioteks- och kulturverksamheten i hemkommunen (skala 1-5, procent av de svarande)

 

Idrotts- och ungdomsverksamhet

Insatserna för idrotts- och ungdomsverksamheten i kommunerna får ett betyg som ligger strax över genomsnittet. Var femte respondent gav ett betyg på "mycket bra skött". Vi fann signifikanta skillnader mellan könen, åldersgrupperna och mellan regionerna. Kvinnorna (betygsmedeltal = 3,82) är generösare i sitt omdöme än männen (medeltal = 3,68). Mellan regionerna skiljer det ännu mer. I Mariehamn är man mycket nöjd med kommunens insatser för idrotts- och ungdomsverksamheten och ger den i genomsnitt 4,01 i betyg. På landsbygden är man inte lika nöjd och ger ett betyg strax under genomsnittet (3,63) och i skärgården ger man ett ännu sämre/mindre bra betyg (3,47).

Figur 2. Bedömning av insatserna för idrotts- och ungdomsverksamheten i hemkommunen (skala 1-5, procent av de svarande) 

 

Viktigt att notera är att det är kommunens insatser man frågat om, inte hur respektive verksamhet som sådan bedrivs.

Tabell 1. Bedömningen av kommunernas tjänster, efter region och verksamhet. Medeltal skala 1-5. Rangordning efter betyget för hela Åland

  Åland
Mariehamn
Landsbygd
 Skärgård
Bibliotek & kultur
 4,03 4,29
3,80
4,01
Idrott & undomsverksamh.
 3,75 4,01
3,63
3,47
Mediskurser
 3,53 4,06
3,11
3,39

 

Källa: Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation