Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Grundskolan får bra betyg av invånarna

Grundskolan uppskattas av kommuninvånarna på Åland. Mer än tre fjärdedelar av de svarande i enkäten gav betyget 4 eller 5 och under 1 procent av de svarande, angav "mycket dåligt skött" som alternativ.

Medeltalet av bedömningarna visar att grundskolan överlag uppskattas av kommuninvånarna. Genomsnittet på den femgradiga skalan blev 4,00 för hela Åland, 3,94 för Mariehamn, 3,98 för landsbygden och 4,18 för skärgården. Brukarna av kommunala tjänster på Åland ger något högre vitsord åt skötseln av grundskolan än vad man genomsnittligt gör i två- och svenskspråkiga fastländska kommuner. Bedömningarna där är i medeltal 3,93 för grundskolans årskurser 1-6 och 3,76 för årskurserna 7-9 i kommuner med mer än 70 procent svenskspråkiga.

Figur 1. Bedömning av grundskolan. Alla som besvarat frågan, respektive de som haft egen erfarenhet av skolan under de senaste två åren (skala 1-5, procent av de svarande) 

 

Det sammantagna huvudresultatet för hela Åland vad gäller skötseln av grundskolan väger klart över åt det positiva hållet. Inte långt från var tredje ger omdömet "mycket bra skött". De ljusare staplarna i figuren visar att omdömet från dem som själva haft erfarenhet av grundskolan under de senaste två åren är ännu positivare än när man inkluderar dem som inte haft den erfarenheten.

Vi kan påvisa ett klart samband mellan kön och omdömet om grundskolan. Kvinnorna gav i medeltal grundskolan betyget 4,13, medan männens bedömning var betydligt mera återhållsam; 3,86 i genomsnitt. Likaså fanns det signifikanta skillnader mellan åldersgrupper. De yngsta åldersgrupperna, 18-24 år och 25-34 år, de som själva senast varit elever i grundskolan, gav lägst betyg åt skötseln av skolan. Gruppen 45-54-åringar gav ett omdöme som motsvarade medelbetyget för alla åldersgrupper, medan de äldre åldersgrupperna gav betyg över medelvärdet.

Skolskjutsar

Även skolskjutsarna får genomgående högt betyg. Nära tre fjärdedelar av de svarande gav betyget 4 eller 5.

Figur 2. Bedömning av skolskjutsarna i hemkommunen (skala 1-5, procent av de svarande) 

 

Vi fann inga signifikanta skillnader mellan könen, men däremot mellan regionerna och mellan åldersgrupperna. Analysen av åldersgruppernas bedömning av skolskjutsar visade återigen att den yngsta kategorin - de som har den färskaste erfarenheten av skolskjutsarna - gav det lägsta betyget medan de två äldsta grupperna (pensionärerna) gav betydligt högre betyg. Medeltalet för värderingen av skolskjutsarna var 4,01 för hela Åland, 3,74 för Mariehamn, 4,36 för landsbygden och 4,48 för skärgården.

Källa: Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation