Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Så går valen till, reglerna för kommunval

Rösträtt till kommunval

Rösträtt i kommunval har den som
1) fyller 18 år senast på valdagen,
2) den 1 september valåret har kommunen som sin
hemkommun enligt lagen om hemkommun och
3) har åländsk hembygdsrätt.

Rösträtt och valbarhet i kommunval i landskapet Åland har även den som inte har åländsk hembygdsrätt men som under ett år närmast före valdagen utan avbrott haft en kommun i landskapet som sin hemkommun och som uppfyller de övriga allmänna krav som gäller för rösträtt.

Valkretsar

Valkretsen är det område som man väljer kandidater för. Vid lagtingsval utgör landskapet en valkrets och vid kommunval utgör kommunen en valkrets.

Röstningsområde och valförrättning

Kommunval hålls vart fjärde år. Val förrättas i varje kommun och kommunen utgör ett röstningsområde om det inte av särskild orsak är nödvändigt att dela in kommunen i flera röstningsområden. Ordinarie lagtingsval och kommunval förrättas samtidigt inom varje röstningsområde den tredje söndagen i oktober månad valåret. Valförrättning pågår under valdagen den 16 oktober 2011 mellan klockan 9.00 och 20.00. För valförrättningen skall inom varje röstningsområde finnas en vallokal och inventarier, som kommunen ställer till förfogande.

Förtidsröstning

Röstberättigad som någon orsak är förhindrad att rösta i vallokal på valdagen kan förtidsrösta. Förtidsröstning kan anordnas i inrättningar (sjukhus, ålderdomshem, sjukhem, straffanstalt) samt vid allmänna förtidsröstningsställen som exempelvis kan vara kommunhuset, en skola eller ett bibliotek. Varje kommun skall ha åtminstone ett allmänt förtidsröstningsställe om inte något annat följer av särskilda skäl. Kommunstyrelsen fattar beslut om var allmänna förtidsröstningsställen inrättas. Det går också att förhandsrösta per post. Valhandlingar beställer man skriftligt från sin hemkommun.

Förtidsröstning sker under förtidsröstningstiden, vilken börjar den 15 dagen före valen och avslutas den femte dagen före valen. Vid förtidsröstning användas avsedd valsedel, valkuvert, följebrev och ytterkuvert.

Röstkort

Landskapsregeringen utarbetar över var och en som har införts i rösträttsregistret ett röstkort. Landskapsregeringen ser till att röstkorten sänds ut till de röstberättigade senast den torsdag som infaller den 31 dagen före valdagen.

Valmansföreningar och valförbund

För att ställa upp en kandidat vid kommunvalet fordras att minst tre röstberättigade personer sammansluter sig i en valmansförening. Antalet kandidater som en valmansförening får ställa upp i ett kommunval får inte vara fler än en tredjedel av antalet medlemmar i valmansföreningen och inte fler än tre gånger antalet ledamöter som ska väljas in i kommunfullmäktige. Två eller flera valmansföreningar kan i sin tur ingå valförbund.

Andelen kandidater som representerar de etablerade politiska föreningarna har ökat i kommunvalen och numera kan etablerade politiska föreningarna nominera kandidater utan att bilda en valmansförening. Detta fungerar på så sätt att föreningarna kan utse en lokal förening i kommunen som har rätt att nominera kandidater i kommunvalet i den etablerade politiska föreningens namn. Det är allstå inte den etablerade politiska föreningen som nominerar kandidaterna, utan den lokala kommunala föreningen.

En skillnad mellan lagtings- och kommunvalen har varit de politiska grupperingarna. I vissa kommuner är kandidaterna i kommunvalet inte uppställda inom ramen för de etablerade lagtingspartierna utan på listor som inte har någon partipolitisk beteckning. I vissa fall utgör dessa listor ett samarbete mellan olika partier specifikt för den aktuella kommunen och i vissa fall framkommer inte någon partipolitisk koppling alls för listan.

Valmatematiken

Varje kandidat i kommunvalet har ett eget nummer. Den som röstar skriver sin kandidats nummer på valsedeln. Man röstar inte som i många andra länder på en partilista. Det åländska valet är en kombination mellan personval och listval.

Fastställandet av valresultatet utförs på följande sätt:
1) Kandidaterna på samma kandidatlista upptecknas i ordningsföljd efter fallande röstetal, varpå dem tilldelas jämförelsetal sålunda, att den första kandidaten som jämförelsetal erhåller listans hela röstetal, den andra hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare. De kandidater, som icke tillhör valförbund, har så erhållit sina slutliga jämförelsetal.
2) De kandidater, vilka tillhör samma valförbund, upptecknas härefter ordnade efter storleken av deras jämförelsetal sålunda, att den med högsta jämförelsetalet ställes främst. Därpå tilldelas dem slutliga jämförelsetal så, att den första av kandidaterna till jämförelsetal erhåller valförbundets hela röstetal, den andra hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare.
3) Alla kandidaters namn upptecknas ånyo i ordningsföljd enligt storleken av deras slutliga jämförelsetal och vid varje kandidats namn antecknas hans slutliga jämförelse tal. Sedan samtliga kandidater sålunda ordnats efter avtagande jämförelsetal, förklarar centralnämnden
de främsta valda till det antal, som vid valet skall utses.

Vid lika röstetal eller jämförelsetal av gör lotten.