Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Personlig assistans

Gravt handikappade har rätt till personlig assistans. Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet, samt i upprätthållande av sociala kontakter.

» Se sammanställning över vanligt förekommande frågor om personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att den ska hjälpa en gravt handikappad att göra sina egna val när det gäller funktioner som nämnts ovan. För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den. Om behovet av hjälp och assistans i första hand grundar sig på omsorg, vård och tillsyn, bör behovet tillgodoses på annat sätt än ge-nom personlig assistans.

När det gäller att ordna personlig assistans anses som gravt handikappad den som till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara de funktioner som nämnts ovan och behovet av hjälp inte i främsta hand beror på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande.

Personlig assistans i de dagliga sysslorna och i arbete och studier ska ordnas i den utsträckning det är nödvändigt för den gravt handikappade.

I fråga fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet och upprätthållande av sociala kontakter ska personlig assistans ordnas minst 30 timmar per månad från och med 1.1.2011 om inte ett lägre timantal räcker för att tillförsäkra den gravt handikappade nödvändig hjälp.

» Läs mer om rätten till personlig assistans i guiden: "Ändringarna i handikappservicelagen - rätten till personlig assistans säkerställs"

Kollektivavtal för personliga assitenter

Hösten 2010 upprättades ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter. Tyvärr finns kollektivavtalet fortfarande bara på finska. 

Avtalet ingicks mellan JHL och Heta. Det sistnämnda är arbetsgivarförbundet för de personliga assistenterna. Avtalsperioden är 1.12.2010-30.4.2012. Det är ett normalt bindande kollektivavtal (till skillnad från allmänt bindande), vilket innebär att det gäller dem vars arbetsgivare har organiserat sig i Heta.

Lönepåslag

Parterna har kommit överens om att sluta ett särskilt löneavtal före utgången av februari 2011. De lönejusteringar som ingår i detta träder i kraft 1.5.2011. Om parterna misslyckas med att komma överens i lönefrågan, kan de säga upp kollektivavtalet.

Textfrågor

Kollektivavtalet innebär att det hädanefter finns klara regler bland annat om hur ett arbetsavtal ingås, om arbetstid och vilotid, ersättning för obekväm arbetstid och övertid, om semester, arbetskläder och mycket annat. (Källa: JHL)

 

Publicerad 30.08.2010
Uppdaterad 15.04.2011