Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Dagverksamhet

Kommunen är skyldig att ordna dagverksamhet för gravt handikappade. Till dagverksamhet för handikappade hör verksamhet som ordnas utanför hemmet för att stödja den handikappade att klara sig självständigt och för att främja sociala kontakter. Dagverksamhet kan omfatta t.ex. matlagning, motion, diskussion, utflykter, skapande verksamhet samt övning i sociala färdigheter.

När det gäller att ordna dagverksamhet anses som gravt handikappad en arbetsoförmögen person som på grund av ett mycket svårt funktionshinder som förorsakats av en skada eller sjukdom inte har förutsättningar att delta i sådan arbetsverksamhet som avses i 27 e § i socialvårdslagen (710/1982) och som får sin huvudsakliga försörjning av förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga.

Dagverksamheten skall i mån av möjlighet ordnas så att en gravt handikappad kan delta i verksamheten fem dagar i veckan eller mer sällan, om den gravt handikappade kan delta i arbetsverksamhet på deltid eller om det finns något annat av honom eller henne beroende skäl därtill. I förarbeten RP 166/2006 sidan 6 anges: "Kommunen är skyldig att ordna dagverksamhet, men på verksamhetens mängd inverkar inte bara orsaker som beror på klienten utan även orsaker som föranleds av den som ordnar verksamheten. Ordnandet av verksamheten skall dock alltid basera sig på en serviceplan som har gjorts upp tillsammans med klienten. Kommunen kan minska mängden verksamhet som ordnas, om den t.ex. i brist på yrkeskunnig personal eller av annat motsvarande skäl inte har möjlighet att ordna tjänster enligt det uppställda målet fem dagar i veckan. Möjligheten att ordna mängden av tjänster enligt fall och situation ger kommunerna förutsättningar för att planera sina servicesystem och ställer inte kom-munerna inför oskäliga situationer."