Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Färdtjänst

Gravt handikappade har rätt till skälig färdtjänst enligt handikappservicelagen. I handikappförordningen finns närmare bestämmelser om färdtjänst. Till färdtjänst jämte därtill ansluten ledsagarservice hör sådana transporter som en gravt handikappad behöver för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller av annan sådan orsak och som hör till det dagliga livet. Transporter som hör till det dagliga livet omfattar transporter inom den gravt handikappades hemkommun eller till närbelägna kommuner. Kommunen kan ordna transporter själv, tillsammans med andra, köpa tjänster eller ersätta den handikappade för skäliga kostnader för transport med taxi, invalidtaxi eller motsvarande fordon.

I rättspraxis har närbelägen kommun ansetts vara inte enbart en grannkommun utan även kommuner längre bort. Dock så att till följd av sitt läge och avstånd från Jyväskylä stad (ca 65 km) ansågs Multia kommun inte vara en sådan närbelägen kommun till Jyväskylä stad att resorna dit skulle ha hört till den skäliga färdtjänst som staden var skyldig att ordna, HFD:2006:39. Se nedan även HFD:2003:10

JO har framhållit att kommunen inte har någon lagstadgad skyldighet att ordna färdtjänsten för gravt handikappade enbart som individuella transporter. Kommunen kan ordna färdtjänsten t.ex. som samtransporter genom att utnyttja servicelinjer eller anlita samordningscentralen för resorna. Det sätt på vilket färdtjänsten ordnas får emellertid inte de facto hindra eller begränsa klienternas möjligheter att utnyttja sin rätt till färdtjänst med lämpligt fordon. Utgångspunkten för färdtjänsten bör vara klienternas individuella behov och förutsättningar.

När det gäller att ordna färdtjänst och därtill hörande ledsagarservice betraktas som gravt handikappade de som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita den offentliga kollektivtrafiken utan oskäligt stora svårigheter. Färdtjänst ordnas inte för den som får sådan service med stöd av någon annan lag. En gravt handikappad persons ansökan om färdtjänst för arbetsresor kunde inte avslås på den grunden att personer som får ålderspension inte beviljas färdtjänst för arbetsresor. HFD:2003:10 Gravt handikappade såsom alla andra får inte diskrimineras på grund av ålder, kön osv.

Färdtjänst skall ordnas för gravt handikappade så, att de förutom de resor som är nödvändiga med tanke på arbete och studier även kan företa minst 18 sådana månatliga enkelresor som hör till det dagliga livet. 

Rättsfall HDF