Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Effektivisering framom höjd skatt

01.02.2011

Vilken är inställningen bland de åländska kommuninvånarna till förhållandet mellan skatter, effektivisering och servicenivå?

I enkätundersökningen om invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation bad man de svarande ta ställning till två påståenden som hade att göra med förhållandet mellan skatter, effektivisering och servicenivå.

I bedömningen av påståendet "det är bättre att höja kommunalskatten än att skära ned på den kommunala servicen" fanns ingen signifikant skillnad mellan regionerna. Nära hälften av de svarande instämmer i påståendet (svarat fyror eller femmor) medan drygt var femte kommuninvånare motsätter sig skattehöjningar även om den kommunala servicen hotas (svarat ettor eller tvåor). Det är 22,5 procent som inte omfattar påståendet, vilket är strax över den andel som rapporterats från den senaste kommuninvånarundersökningen på fastlandet (ARTTU). Medeltalet för hela Åland blev 3,38 på den 5-gradiga skalan.

Figur 1. Bedömning av påståendet: "Det är bättre att höja kommunalskatten än att skära ner på den kommunala servicen" (skala 1-5, procent av de svarande) 

 

Jämför man kvinnornas och männens svar på frågan framgår det tydligt att kvinnorna i högre grad än männen helt instämmer i påståendet. Tolkningen att kvinnor i högre grad än männen motsätter sig nedskärningar av den kommunala servicen ligger nära till hands. 

Figur 2. Bedömning av påståendet: "Det är bättre att höja kommunalskatten än att skära ner på den kommunala servicen", efter kön (skala 1-5, procent av de svarande) 

 

Skillnaden mellan könen när det gäller avvägningen mellan skattenivåer och effektivitet blev allt mer uppenbar när man bad respondenterna ta ställning till påståendet "de kommunala tjänsterna bör effektiviseras så att skatten inte höjs". 42,5 procent av männen svarade att de var "helt av samma åsikt" medan endast 31,7 procent av kvinnorna instämmer till fullo. Medeltalet för kvinnorna på denna fråga är 3,78 och för männen 4,05. Kvinnorna verkar helt enkelt vara mer tveksamma än männen till att ställa skattesänkningar mot effektivisering. 

Figur 3. Bedömning av påståendet: "De kommunala tjänsterna bör effektiviseras så att skatten inte höjs", efter kön (skala 1-5, procent av de svarande) Anmärkningsvärt är att det finns statistiskt belagda skillnader även mellan regionerna på frågan om effektivisering och skattenivåer. Medan 41,3 procent av de svarande som bodde i Mariehamn instämde ("helt av samma åsikt") var motsvarande andel för landsbygden endast 33,4 procent. Skärgården positionerade sig mitt emellan (37,2 procent). Sammantaget, beräknat med medeltalen av alla svar var dock skillnaderna inte särskilt stora mellan regionerna.

Viktigt att tänka på är att dessa typer av påståenden kan vara svårtolkade då begrepp som nedskärningar och effektivitet ofta har olika innebörd för olika personer. Som en av de svarande uttryckt sig "...svårt att veta vad som menas med "effektiviseras". Om det betyder att man samordnar resurser mm är det bra. Om det enbart betyder nerskärningar av personal på dagis, skola och äldreomsorg är det negativt och inte något som jag omfattar."

Källa: Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation

 

 

« Tillbaka