Ange minst ett sökord Textstorlek:  +  100%  -  Anpassa Skriv ut

Invånarnas syn på kommunernas verksamhet

18.01.2011

Ålands kommunförbund har gett ÅSUB i uppdrag att genomföra en undersökning om kommuninvånarnas syn på den kommunala servicen idag och i framtiden. Resultatet från undersökningen är nu färdigställt.

I rapporten redovisas resultaten från en enkätundersökning som riktades till drygt 2 000 ålänningar (18-85 år) med syftet att undersöka kommuninnevånarnas syn på kvaliteten, inflytandet, effektiviteten och tillgängligheten inom den kommunala servicen. I enkäten ställs även frågor om finansieringen av servicen och verksamhetens organisation - inklusive synen på behovet av kommunsammanslagningar.

Bakgrunden till utredningen är bland annat den press som strukturförändringar inom ekonomin och förändringar i befolkningsunderlaget sätter på kommunerna framöver. Dessutom har vi ett växande behov av välfärdstjänster, och allt högre kvalitetskrav från medborgarna, vilket kommer att kräva hårdare prioriteringar inom den kommunala sektorn än idag.

Ålänningarna är nöjda med den kommunala servicen

Ett huvudresultat av studien är att ålänningarna i allmänhet ger den kommunala servicen högt betyg. Mest tillfreds med servicen är kommuninvånarna i skärgården, tätt följda av de som bor i Mariehamn. Invånarna på landsbygden är sammantaget något mindre nöjda än genomsnittet. Mariehamnarna var de som starkast kunde rekommendera sin hemkommun för vänner och bekanta, tätt följda av skärgårdsborna.

Genomgående ges bättre betyg åt "mjukare" verksamheter (så som barnomsorg, grundskola, äldreomsorg etc.) och sämre åt övriga (så som teknik, väg avfall etc.).

Bedömningen av kommunernas tjänster, efter region och verksamhet. Medeltal skala 1-5. Rangordning efter betyget för hela Åland

   
Verksamhet
Åland
  Mariehamn
  Landsbygd
  Skärgården
 1  
Barnomsorgen  4,04 0 4,06
0 3,97
0
4,17 
 2 Bibliotek och kultur
4,03
  4,29
  3,80
   4,01 
 3 Skolskjutsar  4,01    3,74   4,36
  4,48 
 4 Grundskolan  4,00    3,94   3,98
  4,18 
 5 Fritidshemsverksam.  3,83   3,84
  3,75
  4,02 
 6 Åldrings, servicehem
 3,78    3,48   3,87
  4,13 
 7 Idrotts & ungdomsverksamhet 3,75
   4,01   3,63
   3,47 
 8
Hemservice för äldre
 3,65    3,41   3,75
   3,81 
 9 Mediskurser  3,53    4,06   3,11
   3,39 
10 Kommuntekniska ärenden
 3,50    3,62   3,40
  3,53 
11 Tillgång kommunala bostäder
3,39
  3,20
  3,46
   3,63 
12 Service för handikappade
 3,35   3,24
   3,42   3,44 
13 Lantbruks & näringslivsärenden
 3,31    3,24    3,34    3,36 
14 Avfallshantering  3,34   3,28
   3,13    3,36 
15  
Väg och gatuskötsel
 3,21    3,27    3,12   3,32 
   Medeltal  3,65   3,65
  3,61
  3,75 

 

Slutsatser i korthet

 

• Ålänningarna är mycket nöjda med hur barnomsorgen för barn under skolåldern och hur grundskolan sköts i hemkommunen.

• Skötseln av kommunernas biblioteks- och kulturverksamhet får gott betyg.

Idrotts- och ungdomsverksamheten i kommunerna får ett betyg som ligger strax över genomsnittet för de befintliga verksamheter som bedöms i rapporten.

• Vården på åldrings- och servicehem och hemservicen i Mariehamn fick godkända men relativt sett låga betyg, medan tillfredställelsen med motsvarade tjänster på landsbygden och i synnerhet i skärgården var högre. Servicen för handikappade fick ett av studiens svagaste omdömen.

Väg- och gatuskötseln får sämst betyg av alla verksamheter som bedöms i denna undersökning.

Avfallshanteringen kom långt ner i på ranglistan i förhållande till bedömningen av andra verksamheter.

• Möjligheten att påverka kommunala beslut ansågs allmänt vara otillfredsställande, och dessutom ansåg man att möjligheterna att påverka inom de kommunala verksamheterna är begränsade.

• På landsbygden är man jämförelsevis minst övertygad om att den kommunala beslutsprocessen är rättvis och jämlik.

• Invånarna i Mariehamn och på landsbygden är relativt kritiskt inställda till hur hemkommunens beslutsfattare hanterar besluten med bäring på framtiden. Skärgårdens beslutsfattare får dock högre betyg än övriga.

• De som sköter den kommunala ekonomin i skärgården har ett jämförelsevis starkt förtroende, medan stödet till dem på landsbygden var svagare. De boende i Mariehamn gav härvidlag sina beslutsfattare det svagaste betyget.

• Det finns stöd för att höja kommunalskatten om alternativet är att skära ned på den kommunala servicen, samtidigt som man vill att de kommunala tjänsterna bör effektiviseras så att skatten inte höjs.

• De flesta kan tänka sig att ge upp kommunens självständighet om den kommunala servicen hotas, även om man är mer tveksam till detta i skärgården än i de två övriga regionerna.

• Stödet för kommunsammanslagningar är starkt i Mariehamn och relativt starkt även på landsbygden, men svagt i skärgården.

• Det finns stöd för ett ökat brukarinflytande i kommunerna, särskilt bland de unga.

• En majoritet av kommuninvånarna anser att nuvarande kommunala serviceproduktionen ska ordnas av kommunen. Samtidigt säger man sig vilja kunna välja mellan offentliga och privata serviceproducenter. Särskilt områden som skötsel av kommunala fastigheter, väg- och gatuunderhåll samt idrottsverksamhet anses kunna handhas av privata aktörer.

• Tanken att kommuninvånarna ska kunna välja andra kommuners service (t.ex. barndagvård, skola, äldreomsorg) om man vill, fick klart stöd, i första hand på landsbygden.

Närheten till hemmet betonades när det gällde barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. Verksamheter som har med infrastruktur och teknik att göra ansåg man bäst lämpade för samarbete mellan kommunerna.

Rapporten som pdf

Vi kommer framöver även att närmare presentera olika delar ur rapporten på hemsidan. 

 

« Tillbaka